8 / 13
Nacimiento de fibra de hoja de banana de Kenia (2003)
De la colección de Mary Ann Adams, Albuquerque, Nuevo México
+

© Courtesy of Gibbs Smith Publishers