12 / 23
Biblioteca de Tianjin Binhai (China)

© Muzzleflash