10 / 14
Isla de Kashiragashima.
+

© Nagasaki Préfecture