1 / 14

El futuro empieza hoy, no mañana.

- Papa Juan Pablo II

+

© Shutterstock